Przewóz płynnych
ładunków chemicznych

Przewóz niebezpiecznych substancji chemicznych wymaga od przewoźnika posiadania określonych umiejętności, a także kompleksowego podejścia w rozwiązywaniu postawionych zadań. Transport substancji niebezpiecznych związany jest ze szczególnymi warunkami, ponieważ większość odczynników chemicznych (kwasy, zasady, wodny roztwór amoniaku, soda kalcynowana soda, chlorek potasu, fenol i inne) są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka, środowiska naturalnego i wartości materialnych. Substancje te należą do kategorii ładunków szczególnie niebezpiecznych, dlatego ich transport najlepiej jest powierzyć specjalistycznej firmie. Tylko specjaliści będą w stanie właściwie opracować bezpieczną trasę przejazdu transportu bez pominięcia możliwych zagrożeń.
Ogólne zasady transportu ładunków chemicznych
Transport substancji niebezpiecznych wymaga użycia specjalnego systemu oznakowania i posiadania dodatkowej dokumentacji. Chemiczne ładunki dozwala się przewozić tylko przy użyciu specjalnie wyposażonych pojazdów.

Każdy wyjazd musi być zaopatrzony w karty do odszyfrowania kodu w sytuacjach kryzysowych. Na nich z góry jest określony tryb działań w celu likwidacji sytuacji awaryjnych, jakie mogą się zdarzyć na trasie drodze i ich skutków.

Transport chemicznych ładunków samochodami powinien jak najbardziej uwzględniać pod uwagę charakter i właściwości przewożonych substancji. Takie ładunki mogą być niebezpieczne lub warunkowo niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe, trujące i radioaktywne, żrące, korodujące lub zakaźne. W zależności od danej kategorii ładunku przewoźnik musi przestrzegać pewnych ustalonych wymagań:

Dopuścić do pracy tylko tych pracowników, którzy zostali przeszkoleni i mają doświadczenie w pracy z ładunkami chemicznymi;
Posiadać pod ręką zezwalające dokumenty przewozowe;
Używać tylko sprzętu dopuszczanego do transportu substancji chemicznych;
Podebrać optymalną trasę;
Wykonywać obowiązkową procedurę czyszczenia zbiorników po zakończeniu przewozu.

Wymagania w stosunku do kierowców
Przewozem niebezpiecznych substancji chemicznych mogą zajmować się tylko kierowcy z co mniej trzyletnim doświadczeniem pracy na pojeździe danej kategorii. Przed każdym wyjazdem kierowca musi przejść obowiązkowe szkolenie bhp związane z transportem właśnie tego typu ładunków. Przy tym omawiane są działania kierowcy w razie wypadku drogowego, wykrycia niesprawności samochodu, przecieków, uszkodzenia cysterny, pożaru i innych nieprzewidzianych sytuacji.

W przypadku kiedy kierowcy towarzyszy spedytor powinien on dysponować dokumentem potwierdzającym posiadanie zezwolenia na jazdę. Załadunek i rozładunek niebezpiecznych substancji chemicznych jest dopuszczalny tylko z udziałem specjalisty posiadającym doświadczenie minimum 3 pełnych lat kalendarzowych. Przy bezpośrednim kontakcie z tarą lub niebezpiecznymi substancjami są wymagane środki ochrony chemicznej.
Lista wymaganych dokumentów
Do przewozu towarów niebezpiecznych, należy wcześniej przygotować, poprawnie sporządzić i przekazać kierowcy do wzięcia ze sobą listę dokumentów. Na przewozy międzynarodowe wymagane jest europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, certyfikaty, świadectwo przewożonej substancji z dopisem «towary niebezpieczne», świadectwo dopuszczenia kierowcy do przewozu niebezpiecznych ładunków, zezwolenie organów ministerstwa spraw wewnętrznych na transport takich ładunków, specjalne listy przewozowe. Sporządzenie dokumentów wchodzi jako oddzielna pozycja do zasad przewozu niebezpiecznych ładunków.
Wymagania dotyczące środków transportu
Przewóz płynnych ładunków chemicznych odbywa się tylko w szczególnie wytrzymałych chemicznie zbiornikach. Materiał, z którego wykonany jest zbiornik, pokrywa się specjalnym środkiem zabezpieczającym przed korozją, który jest w stanie wytrzymać długotrwałe oddziaływanie utleniających i żrących substancji chemicznych. Podczas transportu łatwopalnych odczynników są używane zbiorniki mające właściwości izolacji cieplnej. Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre ładunki są bardzo podatne na reżim temperaturowy podczas transportu, dlatego trzeba zachować niezmienność warunków podczas przewozu, a także nie zapominać o kontroli działania zaworów bezpieczeństwa w celu uniknięcia wycieku.

Zbiornik paliwa specjalistycznego środka transportu drogowego musi być maksymalnie odsunięty od instalacji elektrycznej, akumulatora i silnika. Dno i boki, osprzęt i przewody paliwowe obowiązkowo muszą mieć mają dodatkową ochronę. Samochody obowiązkowo muszą być wyposażone w urządzenie uziemiające dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, a zbiornik paliwa musi być dodatkowo osłonięty blaszanym płaszczem tworzącym zamknięty kontener. Zestaw samochodowy może mieć tylko jedną przyczepę lub naczepę.
Wybieramy optymalną trasę
Na etapie opracowania i uzgodnienia trasy specjaliści ds. logistyki transportu obowiązkowo biorą pod uwagę kilka równorzędnych tras, z których następnie wybierana jest jedna optymalna. Pod uwagę bierze się długość, obecność ograniczeń na przejazd transportu ze względu na dopuszczalne obciążenie dróg, prawdopodobieństwo korków, natężenie ruchu na trasie i inne ważne momenty.
Szczególną uwagę poświęca się staranności czyszczenia cystern z pozostałości chemicznych ładunku. Jest to konieczne do tego, aby potencjalnie niebezpieczne odczynniki nie gromadziły się i nie kontaktowały się z substancjami, które będą przewożone następnym razem.

Jeśli chcecie Państwo w pełni uchronić się przed ewentualnymi szkodami od nieprzewidzianych sytuacji i powierzyć bezpieczeństwo ładunku doświadczonym specjalistom, prosimy zwrócić uwagę na oferty naszej firmy. Działamy na rynku już ponad 20 lat, co pozwoliło zgromadzić nam duże doświadczenie i poznać od podszewki infrastrukturę rynku samochodowych przewozów towarowych. Nasi specjaliści nieprzerwanie są szkoleni i zwiększają swój poziom zawodowy, co pozwala nam utrzymać się w czołówce przewozów, z powodzeniem wytrzymywać konkurencję i rozwiązywać najbardziej złożone kompleksowo zadania!

Stosowana technika

przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych

Wykonane projekty