Przewóz niebezpiecznych
płynnych ładunków

Przewóz niebezpiecznych ładunków transportem samochodowym – jest to skomplikowane zadanie, które wymaga prowadzenia kompleksowych działań i uwzględnienia dużej liczby wymagań krajowego i prawa międzynarodowego. Tylko w takim przypadku organizacja transportu będzie skuteczna, bezpieczna i ekonomicznie uzasadniona. Transport drogowy towarów niebezpiecznych odbywa się z uwzględnieniem wymogów Porozumienia Europejskiego dotyczącego międzynarodowych przewozów niebezpiecznych towarów. Ustalone zasady skierowane na tworzenie warunków bezpiecznego przemieszczania i zachowania ładunków pochodzenia chemicznego, farmaceutycznego i petrochemicznego.
Podstawy prawne organizacji przewozów
Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem samochodowym określa zawarta umowa na przewóz. Dokument jest opracowany z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych przepisów w dziedzinie transportu. Zgodnie z umową stroną odpowiedzialną za sporządzenie towarowej dokumentacji transportowej jest nadawca, a za dokumenty przewozowe odpowiada przewoźnik. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie towarów niebezpiecznych w przewozie, ma następujące obowiązki:

Musi znać warunki bezpiecznego transportu ładunku o danej klasie bezpieczeństwa;
Musi znać trasę przewozu;
Musi zapewniać ochronę i prowadzenie od miejsca nadania do miejsca przeznaczenia;
Przeprowadzać okresowe oględziny środka transportu;
Sprawować kontrolę nad załadunkiem i mocowaniem.

Również przepisy zabraniają wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych w autocysternach w warunkach niedostatecznej widoczności, korzystania z dodatkowych zbiorników paliwa, parkowania na drodze i jazdy bez nadzoru podczas przewozu towarów drugiej i trzeciej klasy bezpieczeństwa.

Sukces przewozu zależy od sprawności kompleksowej organizacji przewozu, ponieważ w transportowych przewozach biorą udział wszyscy uczestnicy transakcji. Przewoźnik dba o to, aby kierowca miał odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z postanowieniami Europejskiego Porozumienia ADR. Kierowca, z kolei, weryfikuje otrzymane od nadawcy dokumenty przewozowe, a także zajmuje się usuwaniem skutków sytuacji awaryjnej (w przypadku jej wystąpienia) aż do przyjazdu odpowiednich służb. Zakres jego odpowiedzialności obejmuje przestrzeganie optymalnej prędkości, unikanie potencjalnie niebezpiecznych manewrów, a także całkowity zakaz przewozu osób postronnych w kabinie lub pozostawienie pojazdu bez nadzoru.
Klasy towarów niebezpiecznych
Niebezpieczne ładunki — są to wszelkie materiały i substancje z określonymi właściwościami, które mogą powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego, życia i zdrowia ludzi. Takie substancje w pewnych warunkach mogą powodować korozję, wydzielać toksyczne składniki, mogą się zapalić lub eksplodować. Według międzynarodowej klasyfikacji wszystkie towary niebezpieczne są podzielone na 9 klas:

Klasa 1: materiały wybuchowe i wyroby;
Klasa 2; gazy;
Klasa 3: ciecze łatwopalne;
Klasa4.1: łatwopalne substancje stałe, samoreaktywne i polimeryzujące się materiały łatwo-wybuchowe;
Klasa 4.2: substancje zdolne do samozapłonu;
Klasa 4.3: substancje wytwarzające łatwopalne gazy w kontakcie z wodą;
Klasa 5.1: utleniacze;
Klasa 5.2: nadtlenki organiczne;
Klasa 6.1: substancje toksyczne;
Klasa 6.2: substancje zakaźne;
Klasa 7: materiały radioaktywne;
Klasa 8: substancje żrące;
Klasa 9: inne niebezpieczne substancje i artykuły.

Aspekty wyboru wykonawcy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewóz niebezpiecznych ładunków transportem samochodowym w Moskwie musi być wykonywany tylko przez przewoźnika, dobrze znającego i przestrzegającego wymagań dotyczących transportu substancji płynnych i stałych. Do przewozu może być używany jedynie specjalnie wyposażony środek transportu. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na świadczenie tego typu usług.

Nie mniej rygorystyczne wymagania dotyczą kierowców, zajmujących się transportem ładunków niebezpiecznych. Kierowcy muszą przejść odpowiednie szkolenia, a następnie zdać egzamin i uzyskać świadectwo ustalonego wzorca.

Specjaliści naszej firmy na zlecenie wezmą na siebie organizację transportu płynnych ładunków niebezpiecznych i zagwarantują bezpieczeństwo przewożonego mienia. Działamy na rynku od 1997 roku i robimy co tylko możliwe, aby zapewnić należytą jakość szkolenia personelu, a także dbamy o swoje dobre imię.

Stosowana technika

przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych
przeładunki chemicznych ładunków masowych

Wykonane projekty